MonStudies.com ศูนย์มอญศึกษา ประวัติศาสตร์มอญ ชนชาติมอญ ภาษามอญ วัดมอญ
01 February 2015, 00:37:31 *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:     
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
Pages: 1 ... 23 24 [25] 26 27 28   Go Down
  Print  
Author Topic: พุทธประวัติ  (Read 69909 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #360 on: 09 August 2011, 14:16:33 »


เรียนจนสุดความรู้ของอาจารย์

จากนั้น พระโพธิสัตว์ (เจ้าชายสิทธัตถะ)
ทรงเข้าศึกษาในสำนักของ อาฬารดาบส และ อุทกดาบส
ในเวลาไม่ช้าก็เรียนรู้จนหมดสิ้นความรู้ของอาจารย์
แต่ยังไม่พบหนทางดับทุกข์
อาจารย์ทั้ง 2 เห็นความสามารถของพระองค์
จึงชวนให้เป็นอาจารย์ช่วยสอนศิษย์ด้วยกัน
แต่พระองค์ทรงเห็นว่า ความรู้ที่ทรงเล่าเรียนนั้น
ไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้
จึงลาไปแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เอง
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #361 on: 09 August 2011, 14:20:44 »


แสวงหาทางพ้นทุกข์

พระโพธิสัตว์ทรงปรารถนาอย่าแรงกล้า
ที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์ จึงทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
คือ ทรมานตนเองตามความเชื่อดั้งเดิม
เอาฟันกดฟัน กลั้นลมหายใจ และอดอาหาร เป็นต้น

จนผอม เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก แต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์
จึงทรงเลิกทรมานตนเอง กลับมาเสวยพระกระยาหาร
จนร่างกายแข็งแรงสดชื่น แล้วทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตแทน
ปัญจวัคคีย์ ที่มาคอยรับใช้อยู่ คิดว่าพระองค์คงไม่มีโอกาส
ที่จะ ตรัสรู้ แล้ว จึงพากันจากไป
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #362 on: 09 August 2011, 14:24:14 »


บำเพ็ญเพียรทางจิต

เช้าวันที่จะตรัสรู้ นางสุชาดา นำข้าวมธุปายาสมาถวาย
ยามเย็น ทรงรับหญ้าคาจาก โสตถิยพราหมณ์
มาปูเป็นอาสนะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า
“แม้เนื้อและเลือดจะแห้งเหือดไปหมดสิ้น
เหลือแต่หนัง เอ็น และกระดูก ก็ตาม
ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ตราบนั้นเราจักไม่ลุกจากบัลลังก์นี้”
จากนั้น ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตด้วยหลักทางสายกลาง
“มัชฌิมาปฏิปทา” ไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไป
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #363 on: 09 August 2011, 14:31:22 »


ชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้


ขณะนั้น พญามารพาไพร่พลยกทัพ
มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระองค์
เทพบุตรมารขี่ช้างคิริเมขล์สูง 150 โยชน์
เนรมิตรแขนพันแขน ถืออาวุธนานาชนิด
หมู่มารทั้งหลายล้วนมีรูปร่างน่าสะพรึงกลัว
เข้าจู่โจมพระโพธิสัตว์ทั้งสี่ทิศ
แต่พระองค์ไม่ทรงหวาดหวั่น ทรงระลึกถึงบารมี
ที่บำเพ็ญมาถึง 20 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
ทำให้มารทั้งหลายหลบหนีไปจนหมดสิ้น
พระโพธิสัตว์จึงทรงชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #364 on: 09 August 2011, 14:36:51 »


ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยการทำสมาธิ(Meditation)ภาวนา

จากนั้น พระโพธิสัตว์ทรงเจริญสมาธิภาวนา
ทำใจให้หยุดนิ่งที่ ศูนย์กลางกาย
ทรงมีจิตตั้งมั่นค้นพบทางสายกลาง
หยุดนิ่งเรื่อยไปตามลำดับ
จนเวลาใกล้รุ่งของวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นเอง
เป็นการ ตรัสรู้ด้วยตนเอง โดยการทำสมาธิภาวนา
มิได้ปฏิบัติตามคำสอนของใคร
ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 35 พรรษา
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #365 on: 09 August 2011, 14:41:09 »


ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลแรก
ที่ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้
ที่ทำให้สรรพสัตว์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
ซึ่งไม่เคยมีศาสดาคนใดค้นพบมาก่อน
ในยามต้น ทรงบรรลุ บุพเพนิวาสานุสติญาณ
คือ ระลึกชาติตนเองได้
ในมัชฌิมยาม ทรง บรรลุจุตูปปาตญาณ

คือ รู้การเกิดการตายของสัตว์อื่นได้
ในปัญฉิมยาม ทรงบรรลุ อาสวักขยญาณ
คือการทำอาสวกิเลสให้หลุดร่อนออกจากใจ
เพราะทรงเห็นแจ้ง อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมไม่มีไครเทียบได้

Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #366 on: 09 August 2011, 14:44:29 »


บรมครูผู้ยิ่งใหญ่


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่
เพราะทรงมี พระมหากรุณาธิคุณ

ที่จะสั่งสอนสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ไปสู่นิพพานอันเป็นบรมสุข
พระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งสรรพสิ่ง

ทรงทราบจริต อัธยาศัย กิเลส
และสติปัญญาของสรรพสัตว์
อย่างกระจ่างชัดเสมือนเห็นของที่อยู่ในฝ่ามือ
จึงทรงแสดงธรรมได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ทำให้ผู้ฟังบรรลุธรรมได้ง่าย
หลังตรัสรู้ ทรงทราบว่าปัญจวัคคีย์จะบรรลุธรรมตามได้
จึงเสด็จไปยังป่า อิสิปตนมฤคทายวัน


Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #367 on: 09 August 2011, 14:47:37 »


ใครปฏิบัติตามคำสอนก็จะบรรลุธรรมได้

วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ทรงแสดงปฐมเทศนา
ชื่อ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
พราหมณ์โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
เป็นบุคคลแรกที่พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าใครปฏิบัติตามคำสอน
ของพระพุทธองค์ ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้
พราหมณ์โกณฑัญญะอุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรก
ในพระพุทธศาสนา วันนี้จึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยบังเกิดขึ้น
คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เราเรียกวันนี้ว่า “วันอาสาฬหบูชา”
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #368 on: 13 August 2011, 19:21:41 »


ประกาศพระศาสนานำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์

เมื่อพระพุทธองค์ทรงมีพระสาวกจำนวนหนึ่งแล้ว
ก็ทรงมีพระดำรัสให้พระสาวกแยกย้ายกัน
ออกเผยแผ่พระศาสนา โดยมีพุทธดำรัสว่า
“พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป
เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย
.....สัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสน้อยมีอยู่ ผู้สามารถรู้ธรรมยังมีอยู่
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
แม้เราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม”
ทรงเผยแผ่พระศาสนาจนมีผู้บรรลุมรรคผลมากมาย
ทั้งมนุษย์ เทวดา และพรหม
สมดังที่ตั้งความปรารถนาไว้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์
ว่าจะนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #369 on: 13 August 2011, 19:25:25 »


เวฬุวันมหาวิหาร..วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา


ต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปกรุงราชคฤห์
ทรงเทศน์โปรด พระเจ้าพิมพิสาร
และประชาชนจนได้ดวงตาเห็นธรรมกว่าแสนคน
พระเจ้าพิมพิสารทรงบรรลุโสดาปัตติผล
ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ
ทรงถวาย อุทยานเวฬุวัน ให้เป็น วัดแห่งแรก
ในพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล
จนกระทั่งมนุษย์และเทวดาบรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมาก

เป็นพยานยืนยันว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มีจริง
สามารถเข้าถึงได้จริง และเป็นของดีจริง
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #370 on: 13 August 2011, 19:29:16 »


สอนได้ทุกระดับชั้น ทั้งมนุษย์ เทวดา และพรหม

พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระธรรมแก่ชาวโลกทุกชนชั้น
ตั้งแต่คนธรรมดา กษัตริย์ ไปจนถึงเทวดาและพรหม
ในแต่ละวันทรงมี พุทธกิจ 5 ประการ คือ
เช้าบิณฑบาต เย็น แสดงธรรมแก่มหาชน
ค่ำประทานโอวาทแก่ภิกษุ
เที่ยงคืน ตอบปัญหาแก่เทวดา
ใกล้รุ่ง ตรวจดูสัตว์โลกที่ควรเสด็จไปโปรด
พระองค์ทรงเมตตาทุ่มเทสั่งสอน
โดยมิได้หวงแหนความรู้ จนมีผู้บรรลุธรรมมากมาย
และออกบวชเป็นภิกษุ ภิกษุณี เป็นจำนวนมาก
ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #371 on: 13 August 2011, 19:34:54 »


โอวาทปาฏิโมกข์ หัวใจพระพุทธศาสนา


เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
ของปีถัดมานับจากวันตรัสรู้
พระสงฆ์สาวก 1,250 รูป ที่เผยแผ่พระศาสนา
อยู่ในที่ต่างๆได้เดินทางกลับมาประชุมกัน
ณ วัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย
ในวันนี้พระพุทธองค์ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์หลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
โดยทรงสอนพุทธบริษัท 4 ให้ละเว้นความชั่ว
ให้ทำความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส
วันนี้จึงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง เรียกว่า “วันมาฆบูชา”
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #372 on: 13 August 2011, 19:39:49 »


โปรดพุทธบิดา พุทธมารดา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญู ทรงเทศน์โปรดพุทธบิดา จนได้เป็นพระอรหันต์
และเสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เพื่อโปรดพุทธมารดา จนกระทั่งได้เป็นพระโสดาบัน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบแทนคุณบิดามารดา
ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ด้วยการให้อริยทรัพย์
ทำให้พุทธบิดาไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
ส่วนพุทธมารดาก็ได้เป็นพระอริยบุคคล
มีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยอีกไม่เกิน 7 ชาติ
ก็จะบรรลุธรรมเป็นอรหันต์
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #373 on: 13 August 2011, 19:43:58 »


เปิดโลกทั้งสามด้วยพุทธานุภาพ

ครั้นถึง วันออกพรรษาพระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ทรงเปิดโลกทั้งสามด้วยพุทธานุภาพ
ให้เทวดา มนุษย์ สัตว์นรก สัตว์เดียรัจฉาน เปรต อสุรกาย
ได้เห็นกันและกันด้วยตาเนื้อ
วันนั้นมหาชนต่างแลเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาทางบันไดแก้วมณี
เทวดาที่มาส่งเสด็จลงทางบันไดทอง มหาพรหมลงทางบันไดเงิน
สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เห็นความอัศจรรย์
ต่างตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต
จากนั้นทรงแสดงธรรม
มีมนุษย์และเทวดาเข้าถึงไตรสรณคมน์ถึง 30 โกฏิ
 
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,625« Reply #374 on: 13 August 2011, 19:51:13 »


ไปโปรดยักษ์


ครั้นหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด อาฬวกยักษ์พระองค์เสด็จไปประทับยืนที่ประตูวิมานของอาฬวกยักษ์ อาฬวกยักษ์โกรธมาก
พยายามทำร้ายพระพูทธองค์ด้วยวิธีการต่างๆ
เช่นปล่อยอาวุธหลายชนิดออกมา
แต่อาวุธกลับกลายเป็นผ้าเช็ดบาท
ต่อมา อาฬวกยักษ์ได้ทูลถามปัญหา
และขู่ว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบไม่ได้จะควักหัวใจ
พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมตอบได้ทุกข้อ
จนในที่สุดอาฬวกยักษ์เกิดความเลื่อมใส
และได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน
เปลี่ยนจากยักษ์ใจร้ายกลายเป็นยักษ์ใจดี
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
Pages: 1 ... 23 24 [25] 26 27 28   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.215 seconds with 21 queries.